Heran S Sevee

ประกันสังคม เตรียมจัดทำคู่มือประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ

หมวดข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  Date news : 30-03-2015

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เตรียมจัดทำคู่มือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยเลขาธิการ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองต่างๆ ประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าส่วนงานราชการ เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอโดยคาดว่าจะต้องจัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นี้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้หลักสูตร พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ โดยมี นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดร.วันดี สุชาติกุลวิทย์ มาบรรยายให้ความรู้และให้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองต่างๆ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง ประกันสังคมจังหวัดใกล้เคียง หัวหน้าส่วนงานราชการ มาร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวยังได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)ไปยังสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดทำคู่มือประชาชนในครั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ประกันตน นายจ้าง ในการติดต่อราชการกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเมื่อจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้วจะมีการติดประกาศที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th